نخستین دوره پودمانی مجازی پزشک خانواده

نخستین دوره پودمانی مجازی پزشک خانواده

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، نحوه ثبت نام در این دوره، از طريق وب سايت www.vums.ac.ir حداكثر تا تاريخ 10 تیر ماه است.

جستجو در سایت